Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej

Strona główna

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii MOS1


w Rawie Mazowieckiej powstał w 2007 z myślą

o pomocy młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

stopniu lekkim
i zagrożonej niedostosowaniem społecznym z powodu zaburzeń zachowania
i emocji, trudności
w uczeniu, zaburzeń
w funkcjonowaniu społecznym. Jest integralną częścią Zespołu Placówek Specjalnych.
 

 

 

 

    Placówka oferuje wychowankom zagrożonym niedostosowaniem społecznym możliwość ukończenia edukacji dzięki indywidualnemu podejściu do ucznia i specjalnej organizacji procesu nauczania. Nasi uczniowie uczą się w klasach maksymalnie 12-osobowych. Każdy wychowanek MOS jest członkiem grupy wychowawczej, która prowadzona jest przez
3 wychowawców.

 

   Praca z młodzieżą w rawskim MOS opiera się na założeniach socjoterapii oraz społeczności terapeutycznej. Metoda Społeczności Terapeutycznej pozwala zaangażować wychowanków w proces terapii, uczy otwartości i zaufania, budowania relacji interpersonalnych, rozwija umiejętności społeczne. Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania, sprawności

w ramach kółek: plastycznego z elementami arteterapii, artystycznego, sportowo-rekreacyjnego (basen, wędkarstwo), hippoterapia.

     Korzystają z pomocy psychologa, pedagoga, socjoterapeuty. Uczęszczają na zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia kompensacyjne i wyrównawcze. Mają szeroki dostęp do różnych form wspomagania ich właściwego rozwoju. Mogą także kontynuować naukę w naszej placówce po osiągnięciu pełnoletniości i ukończyć szkołę zawodową.

 

Co oferujemy naszym wychowankom?

 • stworzenie środowiska, w którym funkcjonuje spójny system norm i zasad dotyczący wzajemnego szacunku i tolerancji, otwartości, zachowywania się w sposób niekrzywdzący innych (wolny od agresji fizycznej i psychicznej),
 • całodobową opiekę ze strony wychowawców,
 • możliwość ukończenia szkoły gimnazjalnej, zawodowej o kierunku: kucharz,
 • pracujemy Metodą Społeczności Terapeutycznej,
 • oferujemy uwagę i zainteresowanie, indywidualne podejście do każdego wychowanka,
 • pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, pozytywnej samooceny,
 • rozwijanie zainteresowań, zdolności, organizowanie czasu wolnego,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych – szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych,
 • pomoc psychologiczną, pedagogiczną i socjoterapeutyczną, a w razie potrzeby skierowanie do właściwego specjalisty,
 • własny czas, uważne wsłuchanie się w problemy i przeżycia młodego człowieka, aby udzielić mu możliwej pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, emocjonalnych, społecznych,
 • naukę życia w poszanowaniu godności osobistej drugiego człowieka, własnego zdrowia oraz szacunku do samego siebie,
 • możliwość uczestniczenia w Treningu Zastępowania Agresji ART
Nasz ośrodek stawia sobie następujące cele:

 

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży, która ze względu na duży poziom nasilenia różnorakich problemów wymaga specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także specjalistycznej pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
 • rozwijanie i usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych, zmniejszanie zaległości dydaktycznych;
 • dostarczanie wiedzy o sobie, swoich mocnych stronach i umiejętnościach;
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie, kultywowanie tradycji i zwyczajów;
 • kształtowanie postaw moralnych, asertywnych, prospołecznych;
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie, właściwego stosunku do porządku prawnego;
 • uczenie umiejętności społecznych, właściwych sposobów komunikacji z otoczeniem, radzenia sobie z własnymi uczuciami, sytuacjami trudnymi, sposobów rozwiązywania konfliktów;
 • promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkich nałogów; 
 • uczenie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego;
 • przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących własnej przyszłości.